Publikationer och papers

Genom åren har det blivit en del publikationer och papers.

• Groth, E. 1978
Lärares arbetstillfredsställelse. En kartläggning av lärarnas arbetssituation i Falun och Borlänge. C-uppsatser från sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

• Groth, E. 1979
Lärare på deltid? En rapport om deltidstjänstgöring/partiell tjänstledighet bland lärare på låg- och mellanstadiet i Kopparbergs län. Länsskolnämnden Falun.

• Groth, E. 1980
Forsknings- och utvecklingsarbete, lokalt utvecklingsarbete, fortbildning. En granskning av försöksverksamhet med samordning av forsknings- och utvecklingsarbete, fortbildning och lokalt utvecklingsarbete vid länsskolnämnderna i Malmöhus -, Kopparbergs -, Kalmar-, Västerbottens- och Örebro län. Arbetstagarkonsultuppdrag från SACO, TCO och ST.

• Groth, E. 1992.
Att leda skola i en starkt decentraliserad kommunal organisation – finns en gemensam styr- och normkälla? En studie av skolledningen i Sandviken och Örebro. Örebro. Skolledarhögskolans rapportserie nr 10.

• Groth, E. 1993.
Medarbetare i Lidingö. En kartläggning av personalens syn på verksamheten inom skola och fritidshem i Lidingö stad. Örebro. Skolledarhögskolans rapportserie nr 22.

• Groth, E. 1994.
Skolledare i en starkt decentraliserad organisation II. En studie av rektorernas arbetsprofil och ledningsprofil i Örebro. Örebro. Skolledarhögskolans rapportserie nr 25.

• Groth, E. 1994.
Medarbetare i samma båt. Om likheter och olikheter inom skol- och fritidshemsverksamheten i Lidingö stad. C- uppsatser från pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.

• Groth, E. 1995.
Mot en ökad lärarprofessionalism? En studie av fem grundskolor. En rapport från SLAV 2 – projektet. Uppsala. Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen nr 199.

• Groth, E. 1996.
Lärar- och skolledarprofessionerna i ett kommunalt organisationsperspektiv. I Nytell, U (red). Skolkultur och aktörsberedskap. En lägesrapport från SLAV2-projektet. Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen nr 205.

• Groth, E. 1997.
Lärares och elevers attityder till naturvetenskap, informationsteknologi och teknik – en lägesbeskrivning. Opublicerat manus. Vallaskolan, Frösön.

• Groth, E. 1998.
The Research Circle as a Tool for Staff Development. Paper, presented at ENIRDEM, Annual meeting 1998: Leading Education in the 21st Century, Riga 

• Berg, G & Groth, E. & Nytell, U & Söderberg, H. 1999.
Skolan i ett institutionsperspektiv. Stockholm: Studentlitteratur

• Groth, E & Sternudd, M-M. 1999.
Arbetsenheten Nyponet – från implementationsprocess till vardagsverklighet. Opublicerat manus.

• Groth, E & Lundgren, M. 2000:
Szkolne zespoly badawcze, czyli WDN po szwedzku (Forskningscirklar i skolan som skolbaserad kompetensutveckling i Sverige). I Nowe w Szkole 9/1999-2000, 20-23.

• Groth, E & Lundgren, M. 2000:
Razskovalni krozek kot orodje za v solo usmeren razvoj uciteljev in izboljsave v solah. (Nya former för skolbaserad kompetensutveckling för lärare). I Travcecic, A (red) 2000: Raznolikost Kakovosti. Ljubljana: Sola za Ravnatelje

• Forsberg-Sternudd, MM & Groth, E & Lundgren, M. 2000:
Dalarna Centre for Educational Development. In-Service Teacher Training – Teachers in Research Circles as an example. (Paper presented at the 25th annual ATEE conference in Barcelona 2000).

• Groth, E. 2001.
Leader’s Learning – an Occupational Shift from Military Officers into School Leaders. Paper, presented at ENIRDEM, Annual meeting 2001:
Leading Schools for Learning, Bled, Slovenien 

• Groth, E. 2002.
Mot en utvidgad lärarroll? En studie av skolkultur och inre styrning i fem grundskolor. Uppsats för licentiatexamen i pedagogik, framlagd vid pedagogiska institutionen i Uppsala i april 2002. Falun: Högskolan Dalarna.

• Groth, E. 2003
School Leaders Leading School Improvement – a matter of utilizing available scope for action? Paper, presented at ENIRDEM, Annual meeting 2003. Leading Schools with a Global Perspective, Riga, Latvia.

• Groth, E. 2004
School as a Learning organisation – from theory to practise. Paper presented at the International Conference on Professional School Leadership for an Integrated Europe, Prague, 9 – 11 June 2004. Även publicerad i Slavikova, L & Ruzikova, M. (Ed). 2004. Professional School Leadership for an Integrated Europe. Czech Republic: Bristish Council and Ed. Management Centre, Faculty of Education, Prague.

• Groth, E. 2004
En lärande organisation – från teori till praktik. I Persson, M. (Red). 2004. I en lärande gemenskap. Bilder från skolutveckling i Karlstads kommun. Karlstad: Barn och ungdom.

• Groth, E. 2005
Mot framtidens skola i Värmland. Om en kurs för skolpolitiker i Värmlands län. I Nihlfors, E. (red) .2005. Attraktiv skola med högskolesamverkan. Stockholm: Attraktiv skola/Myndigheten för skolutveckling.

• Groth, E. 2006
Szkola jako uczaca sie organizacja – od teori ido praktyki (Skolan som lärande organisation – från teori till praktik). I Dyrektor Szkoly, 10 2006, s 39 – 40.

• Groth, E. 2007
Swedish school leader’s mobility – a hindrance to a sustainable leadership? Paper, presented at ENIRDEM, Annual meeting 2007.
Education with a moral purpose: Educational Leadership, Management and Governance for a Sustainable Future.

• Ekholm, M. Groth, E. & Lindvall, L. 2009
Skolledare i Sverige – varför slutar de och vilka tillsätts? Karlstad: Karlstads universitet. 

• Groth, E. 2012
Vilken resa vi har gjort! Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet 10 år. Karlstads universitet.

• Groth, E. 2010, 2015
Perspektiv på skolans utveckling. En tankebok för lärare, skolledare och politiker. Lund: Studentlitteratur.

• Groth, E. & Gullstam, I. 2017
Mot en hållbar skolledningsorganisation. Analys av orsakerna till den frekventa omsättningen av rektorer på grundskolan i Sunne och förslag till åtgärder för en mera hållbar organisation. Opublicerad rapport.

Groth, Erik. 2020
Skolan – en verbal verksamhet på ständig resa. I Sternudd Groth, M.M. & Evermark, M. (red). 2020. Skolutveckling genom samtal. Lund: Studentlitteratur.