Min forskning om skolutveckling

Jag ingick i den forskargrupp som åren 1994-1998 genomförde det så kallade SLAV2-projektet, som slutredovisades i Berg & Groth & Nytell & Söderberg (1999): Skolan i ett institutionsperspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Min del av studien utmynnade så småningom i ett licentiatarbete: Groth (2002): Mot en utvidgad lärarroll? En studie av skolkultur och inre styrning i fem grundskolor. Falun: Högskolan Dalarna.